EnglishČesky

Účastnický poplatek: 800,- Kč po předchozí registraci

Konferenční jazyk: čeština. U zahraničních účastníků bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny.

Conference language: Czech. Simultaneous interpretation between Czech and English will be provided for foreign participants.

Organizátor: NIPOS

Organized by NIPOS

Kontakt: konference@nipos.cz

Contact: konference@nipos.cz

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury.

The conference is held under the auspices of the Ministry of Culture.

Proč

Senioři tvoří v ČR zhruba 20% populace a tento podíl se bude dále zvyšovat. Tato demografická proměna zásadně ovlivní všechny sféry života, kulturu nevyjímaje. Jak by na tuto skutečnost měla reagovat veřejná správa a neziskový sektor? a co každý z nás osobně může v této oblasti udělat? Jak stárnout aktivně a tím předcházet negativním vlivům, které stárnutí provází?

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. Konference představí celé spektrum projektů a přístupů, a to jak z ČR, tak inspirace ze zahraničí. Přinese aktuální metodické inspirace a zhodnocení stavu vývoje situace od r. 2016, kdy NIPOS zorganizoval 1. konferenci na toto téma.

Součástí konference bude i představení metodiky na téma Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. Účastníkům konference budou rovněž představeny příklady dobré praxe, které vyzdvihnou přínos veřejné správy, neziskového sektoru a kulturních institucí pro aktivní stárnutí.

Pro koho

Konference je určena představitelům veřejné správy, odborné veřejnosti, zástupcům NNO a všem zájemcům o tuto problematiku.

The aim of the international conference is to present the issue of active ageing from several perspectives and to emphasize the role of culture as an important factor in the process of active ageing.

The conference will present the whole spectrum of projects and approaches, both from the Czech Republic and inspiration from abroad. It will bring current methodological inspirations and evaluation of the state of development of the situation since 2016, when NIPOS organized the first conference on this topic.

The conference will also include a presentation of the methodology on the topic Support of Intergenerational Dialogue and Cultural Participation of Seniors as Tools for the Transfer and Sharing of Cultural Values at the Local and Regional Level. Examples of good practice that highlight the contribution of public administration, the non-profit sector and cultural institutions to active ageing will be also introduced to conference participants. The conference is intended for representatives of public administration, the professional public, representatives of NGOs and all those interested in this issue.

The conference language will be Czech. Simultaneous interpretation between English and Czech will be provided for foreign participants.

Program

Programme

1. DEN

12.30

Uvítání

1. BLOK

PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ

12.40-12.55

Stárnoucí společnost jako výzva pro kulturu

Michal Šerák / FF UK

pdf

12.55-13.15

Rozvoj oboru: Kulturní andragogika a mezigenerační kulturní učení

Miriam Haller / Kubia

pdf

13.15-13.30

Účast seniorské populace na kulturních službách a její podpora Ministerstvem kultury

Iva Matějková / MK

pdf

13.30-13.45

Aktivity MPSV v oblasti aktivního stárnutí a podpory seniorů

Jana Řeháková Fučíková, Emilie Jašová / MPSV

pdf

2. BLOK

METODIKA PODPORY MEZIGENERAČNÍHO DIALOGU

13.45-14.00

Metodika na podporu mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů

Robert Bargel / NIPOS

pdf

14.00-14.15

Existují v českých regionech stejné podmínky pro rozvoj kulturního prostředí?

Radim Perlín / Přf UK

pdf

14.15-14.30

Coffee break

SAMOSPRÁVA

14.30-14.50

Projekt Kreativní stárnutí - kulturní angažovanost místo sociální izolace

Gundula Iblher / Mnichov

pdf

14.50-15.05

Pardubice – „Kultura pro všechny“

Martin Karas / Pardubice

pdf

15.05-15.20

Aktivní stáří pro všechny

Jana Vidímová / Jesenice

pdf

15.20-15.35

Staré chválíme, ale své době žijem

Hana Rabenhauptová / Prachatice

pdf

15.35-15.55

Panelová diskuze

moderátor: Radim Perlín

15.55-16.10

Coffee break

3. BLOK

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

16.10-16.25

Hurá na výlet! Zábavou to nekončí!

Tomáš Martinek / Hurá na výlet!

pdf

16.25-16.40

Stáří jako příležitost. Pro všechny.

Jiří Hrabě / Elpida

pdf

16.40-16.55

ŽIVOT 90 - více než 30 let zkušeností s provozem komunitního centra

Jaroslav Lorman / Život 90

pdf

16.55-17.15

Panelová diskuse

moderátorka: Kateřina Klementová

17.15

Závěr prvního dne

2. DEN

3. BLOK - pokračování

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

9.30-9.50

Osvědčené postupy: příklady úspěšného seniorského divadla,

Joke Quaghebeur / OPENDOEK

pdf

9.50-10.05

Integrace lidí v důchodovém věku, možnosti aktivit, seniorské divadlo

Helena Kubů / Remedium

pdf

4. BLOK

SPOLUPRÁCE OBCÍ A INSTITUCÍ

10.05-10.25

Skotská zkušenost s aktivním stárnutím

Anne Gallacher / Luminate

pdf

10.25-10.40

Akademie umění a kultury pro seniory na ZUŠ Hostivař

Jiří Stárek/ ZUŠ Praha 10 – Hostivař

pdf

10.40-10.55

Česko-polský projekt Aktivní senior

Sabina Matoulková / Náchod

pdf

10.55-11.10

Mezigeneračně s Mezi námi

Kateřina Jirglová / Mezi námi, o. p. s.

pdf

11.10-11.30

Panelová diskuse

moderátorka: Hana Rabenhauptová

11.30-11.50

Coffee break

5. BLOK

PŘÍKLADY Z KULTURNÍCH INSTITUCÍ

11.50-12.10

Kreativní stárnutí v Anglii

Virginia Tandy / CADA

pdf

12.10-12.25

Muzea jako přirozený partner v active ageing projektech: Na příkladu Muzea Brněnska

Monika Mikulášková / Muzeum Brněnska

pdf

12.25-12.40

Třetí věk za školou

Dagmar Kučerová / Městská knihovna Louny

pdf

12.40-12.55

Divadlo na cucky: Studio SEN a Dramatický kurz SENior

Dominika Bartošová, Alžběta Kvapilová / Divadlo na cucky

pdf

12.55-13.15

Panelová diskuse

13.15-13.35

Závěr konference

Změna programu vyhrazena

DAY 1

12.30

Welcome

PART 1

ACTIVE AGING SUPPORT

12.40-12.55

Ageing society as a challenge for culture

Michal Šerák / Faculty of Arts, Charles University

pdf

12.55-13.15

Developing the field: Cultural Geragogy and Intergenerational Cultural Learning

Miriam Haller / Kubia

pdf

13.15-13.30

Participation of the senior population in cultural services and its support by the Ministry of Culture

Iva Matějková / Ministry of Culture of the Czech Republic

pdf

13.30-13.45

Activities of the MLSA in the field of active ageing and support for the elderly

Jana Řeháková Fučíková, Emilie Jašová / Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

pdf

PART 2

METHODOLOGY FOR SUPPORTING INTERGENERATIONAL DIALOGUE

13.45-14.00

Methodology for supporting intergenerational dialogue and cultural participation of older adults

Robert Bargel / NIPOS

pdf

14.00-14.15

Are there equal conditions for the development of the cultural environment in the Czech regions?

Radim Perlín / Faculty of Science, Charles University

pdf

14.15-14.30

Coffee break

LOCAL GOVERNMENT

14.30-14.50

Creative Ageing: Cultural Engagement Instead of Social Isolation

Gundula Iblher / Munich

pdf

14.50-15.05

Pardubice – „Culture for All"

Martin Karas / Pardubice

pdf

15.05-15.20

Active ageing for all

Jana Vidímová / Jesenice

pdf

15.20-15.35

We praise the old, but we live in our time

Hana Rabenhauptová / Prachatice

pdf

15.35-15.55

Panel Discussion

moderated by Radim Perlín

15.55-16.10

Coffee break

PART 3

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

16.10-16.25

Let’s Go for a Trip! The fun does not stop there!

Tomáš Martinek / Hurá na výlet! [Hooray for the trip]

pdf

16.25-16.40

Old age as an opportunity. For all

Jiří Hrabě / Elpida

pdf

16.40-16.55

ŽIVOT90 - more than 30 years of experience in running a community centre

Jaroslav Lorman / Život 90 [The Life 90]

pdf

16.55-17.15

Panel Discussion

moderated by Kateřina Klementová

17.15

1st DAY’s CLOSING

DAY 2

PART 3 - continue

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

9.30-9.50

Best practices: examples of successful senior theatre

Joke Quaghebeur / OPENDOEK

pdf

9.50-10.05

Integration of retired people, activity opportunities and senior theatre

Helena Kubů / Remedium

pdf

PART 4

COOPERATION OF THE MUNICIPALITY AND INSTITUTIONS

10.05-10.25

Creative ageing: the Scottish experience

Anne Gallacher / Luminate

pdf

10.25-10.40

Art and Culture Academy for Seniors at ZUŠ Hostivař

Jiří Stárek/ ZUŠ Praha 10 – Hostivař

pdf

10.40-10.55

The Czech-Polish project titled Active Senior

Sabina Matoulková / Náchod

pdf

10.55-11.10

Intergenerationally with Mezi námi

Kateřina Jirglová / Mezi námi, o. p. s. [Among Us]

pdf

11.10-11.30

Panel Discussion

moderated by Hana Rabenhauptová

11.30-11.50

Coffee break

PART 5

EXAMPLES FROM THE CULTURAL INSTITUTIONS

11.50-12.10

Creative Ageing in England

Virginia Tandy / CADA

pdf

12.10-12.25

Museums as a natural partner in active ageing projects: the example of the Museum of the Brno Region

Monika Mikulášková / The Museum of the Brno Region

pdf

12.25-12.40

The Third Age Skipping School

Dagmar Kučerová / The Louny Municipal Library

pdf

12.40-12.55

NaCucky Theatre: The SEN Studio and the SENior Drama Course

Dominika Bartošová, Alžběta Kvapilová / NaCucky Theatre

pdf

12.55-13.15

Panel Discussion

moderated by Květuše Sokolová

13.15-13.35

CLOSING OF THE CONFERENCE

The programme is subject to change

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury.

The conference is held under the auspices of the Ministry of Culture.