EnglishČesky

Účastnický poplatek: 800,- Kč po předchozí registraci

Konferenční jazyk: čeština. U zahraničních účastníků bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny.

Conference language: Czech. Simultaneous interpretation from English will be provided for foreign participants.

Organizátor: NIPOS

Organized by NIPOS

Kontakt: konference@nipos.cz

Contact: konference@nipos.cz

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury.

The conference is held under the auspices of the Ministry of Culture.

Proč

Senioři tvoří v ČR zhruba 20% populace a tento podíl se bude dále zvyšovat. Tato demografická proměna zásadně ovlivní všechny sféry života, kulturu nevyjímaje. Jak by na tuto skutečnost měla reagovat veřejná správa a neziskový sektor? a co každý z nás osobně může v této oblasti udělat? Jak stárnout aktivně a tím předcházet negativním vlivům, které stárnutí provází?

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. Konference představí celé spektrum projektů a přístupů, a to jak z ČR, tak inspirace ze zahraničí. Přinese aktuální metodické inspirace a zhodnocení stavu vývoje situace od r. 2016, kdy NIPOS zorganizoval 1. konferenci na toto téma.

Součástí konference bude i představení metodiky na téma Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. Účastníkům konference budou rovněž představeny příklady dobré praxe, které vyzdvihnou přínos veřejné správy, neziskového sektoru a kulturních institucí pro aktivní stárnutí.

Pro koho

Konference je určena představitelům veřejné správy, odborné veřejnosti, zástupcům NNO a všem zájemcům o tuto problematiku.

The aim of the international conference is to present the issue of active ageing from several perspectives and to emphasize the role of culture as an important factor in the process of active ageing.

The conference will present the whole spectrum of projects and approaches, both from the Czech Republic and inspiration from abroad. It will bring current methodological inspirations and evaluation of the state of development of the situation since 2016, when NIPOS organized the first conference on this topic.

The conference will also include a presentation of the methodology on the topic Support of Intergenerational Dialogue and Cultural Participation of Seniors as Tools for the Transfer and Sharing of Cultural Values at the Local and Regional Level. Examples of good practice that highlight the contribution of public administration, the non-profit sector and cultural institutions to active ageing will be also introduced to conference participants. The conference is intended for representatives of public administration, the professional public, representatives of NGOs and all those interested in this issue.

The conference language will be Czech. Simultaneous interpretation between English and Czech will be provided for foreign participants.

Předběžný program (aktualizujeme)

Preliminary programme (update)

5. 10. 2022

12.30

Uvítání

1. BLOK

PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ

12.40-12.55

Úvod do problematiky aktivního stárnutí

Michal Šerák / FF UK

12.55-13.15

Miriam Haller / Kubia

13.15-13.30

Iva Matějková / MK

13.30-13.45

MPSV

2. BLOK

METODIKA PODPORY MEZIGENERAČNÍHO DIALOGU

13.45-14.00

NIPOS: Metodika Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů

14.00-14.15

Kulturní potenciál a rizika regionů ČR

Radim Perlín / Přf UK

14.15-14.30

Coffee break

SAMOSPRÁVA

14.30-14.50

Příklad dobré praxe

Gundula Ibhler / Mnichov

14.50-15.05

Příklad dobré praxe

Martin Karas / Magistrát města Pardubic

15.05-15.20

Příklad dobré praxe

Jana Vidímová / Jesenice

15.20-15.35

Příklad dobré praxe

Alice Benediktová / Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

15.35-15.55

Panelová diskuze

15.55-16.10

Coffee break

3. BLOK

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

16.10-16.25

Příklad dobré praxe

Tomáš Martínek / Hurá na výlet!

16.25-16.40

Příklad dobré praxe

Jiří Hrabě / Elpida

16.40-16.55

Příklad dobré praxe

Život 90

16.55-17.15

Panelová diskuse

17.15

Závěr prvního dne

6. 10. 2022

3. BLOK - pokračování

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

9.30-16.50

Příklad dobré praxe

Joke Quaghebeur / OPENDOEK

9.50-10.05

Příklad dobré praxe

Helena Kubů / Remedium

4. BLOK

SPOLUPRÁCE OBCE A INSTITUCÍ

10.05-10.25

Příklad dobré praxe

Anne Gallagher / Luminate

10.25-10.40

Spolupráce města a ZUŠ

Jiří Stárek/ ZUŠ Praha 10 – Hostivař

10.40-10.55

Příklad přeshraniční spolupráce

Sabina Matoulková / Náchod

10.55-11.10

Příklad dobré praxe

Kateřina Jirglová / Mezi námi, o. p. s.

11.10-11.30

Panelová diskuse

11.30-11.50

Coffee break

5. BLOK

PŘÍKLADY Z KULTURNÍCH INSTITUCÍ

11.50-12.10

Příklad dobré praxe

Virginia Tandy / CADA

12.10-12.25

Příklad dobré praxe

Monika Mikulášková / Muzeum Brněnska

12.25-12.40

Příklad dobré praxe

Dagmar Kučerová / Městská knihovna Louny

12.40-12.55

Příklad dobré praxe

Alžběta Kvapilová / Divadlo na cucky

12.55-13.15

Panelová diskuse

13.15-13.35

Závěr konference

13.35-14.00

Coffee break

Změna programu vyhrazena

5. 10. 2022

12.30

Welcome

PART 1

ACTIVE AGING SUPPORT

12.40-12.55

Introduction to the Issue of Active Ageing

Michal Šerák / Faculty of Arts, Charles University

12.55-13.15

Miriam Haller / Kubia

13.15-13.30

Iva Matějková / Ministry of Culture of the Czech Republic

13.30-13.45

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

PART 2

METHODOLOGY FOR PROMOTING INTERGENERATIONAL DIALOGUE

13.45-14.00

NIPOS: The Methodology: Support of Intergenerational Dialogue and Cultural Older Adults´ Participation as Tools of Transfering and Sharing Cultural Values at Local and Regional Levels

14.00-14.15

Cultural Potential and Risks of the Regions of the Czech Republic

Radim Perlín / Faculty of Science, Charles University

14.15-14.30

Coffee break

SELF GOVERNMENT

14.30-14.50

Example of Good Practice

Gundula Ibhler / Munich

14.50-15.05

Example of Good Practice

Martin Karas / Pardubic

15.05-15.20

Example of Good Practice

Jana Vidímová / Jesenice

15.20-15.35

Example of Good Practice

Alice Benediktová / Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

15.35-15.55

Panel Discussion

15.55-16.10

Coffee break

PART 3

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

16.10-16.25

Example of Good Practice

Tomáš Martínek / Hurá na výlet! [Hooray for the trip]

16.25-16.40

Example of Good Practice

Jiří Hrabě / Elpida

16.40-16.55

Example of Good Practice

Život 90 [The Life 90]

17.10-17.30

Panel Discussion

17.30

1st DAY’s CLOSING

6. 10. 2022

PART 3 - continue

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

9.30-9.50

Example of Good Practice

Joke Quaghebeur / OPENDOEK

9.50-10.05

Example of Good Practice

Helena Kubů / Remedium

PART 4

COOPERATION OF THE MUNICIPALITY AND INSTITUTIONS

10.05-10.25

Example of Good Practice

Anne Gallagher / Luminate

10.25-10.40

Cooperation Between the City and Basic Art Schools [ZUŠ]

Jiří Stárek/ ZUŠ Praha 10 – Hostivař

10.40-10.55

Example of Cross-border Cooperation

Sabina Matoulková / Náchod

10.55-11.10

Example of Good Practice

Kateřina Jirglová / Mezi námi, o. p. s.

11.10-11.30

Panel Discussion

11.30-11.50

Coffee break

PART 5

EXAMPLES FROM THE CULTURAL INSTITUTIONS

11.50-12.10

Example of Good Practice

Virginia Tandy / CADA

12.10-12.25

Example of Good Practice

Monika Mikulášková / Muzeum Brněnska

12.25-12.40

Example of Good Practice

Dagmar Kučerová / Městská knihovna Louny

12.40-12.55

Example of Good Practice

Alžběta Kvapilová / Divadlo na cucky

12.55-13.15

Panel Discussion

13.15-13.35

CLOSING OF THE CONFERENCE

13.35-14.00

Coffee break

Change of programme is reserved

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury.

The conference is held under the auspices of the Ministry of Culture.